Adatvédelmi tájékoztató a Nemak Győr Kft. www.ontsdformaba.hu honlapján megvalósuló adatkezelésről

1. A tájékoztató célja

A Nemak Győr Kft. (9027 Győr, Ipari Park, Nyírfa sor; a továbbiakban: Vállalat) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben, valamint az Európai Unió és a Tanács 2016/679 rendeletében foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Vállalat www.ontsdformaba.hu honlapját megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak a Vállalat által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az EU 2016/679 rendeletében meghatározott fogalmakkal.

2. Fogalmi meghatározások

 1. „személyes adat”: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.
 1. „adatkezelés”: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 1. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
 1. „profilalkotás”: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.
 1. „álnevesítés”: A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, valamint technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
 1. „nyilvántartási rendszer”: A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 1. „adatkezelő”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 1. „adatfeldolgozó”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 1. „címzett”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 1. „harmadik fél”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 1. „az érintett hozzájárulása”: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 1. „adatvédelmi incidens”: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. „genetikai adat”: Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.
 1. „biometrikus adat”: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
 1. „egészségügyi adat”: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
 1. „tevékenységi központ”:
 • az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végre hajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
 • az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak
 1. „képviselő”: Az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
 1. „vállalkozás”: Gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 1. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások
 1. „kötelező erejű vállalati szabályok”: A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ.
 1. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv
 1. „érintett felügyeleti hatóság”: Az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 • panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.
 1. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
 • Személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 • személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.
 1. „releváns és megalapozott kifogás”: A döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel. A kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét.
 1. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás
 1. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.3. A honlapon megvalósuló adatkezelés

 3.1 Látogatói statisztikák készítése

Az adatkezelés célja: A vállalat www.ontsdformaba.hu.  honlapjához és a vállalat által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet (kivéve a „Dolgozóknak” aloldalt). A honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében látogatási adatok kerülnek rögzítésre Google Analytics méréssel, melyekhez a weboldal fejlesztője és a vállalat weboldal karbantartásáért felelős kollégái férhetnek hozzá. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. A felhasználót a honlapon felugró ablakban értesítjük a süti használatáról, így a látogatás befejezésével a naplózást bármikor megszakítható.

A kezelt adatok kategóriái:

 • dátum
 • időpont
 • felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok
 • a felhasználó tartózkodási helyével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény, valamint az az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja, önkéntes hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 1 év időtartam.

Az adatok átadása adatfeldolgozónak: Colibree Design & Development Kft.1163 Budapest, Máté utca 2.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Társaság képviseletére jogosult személyek, Marketing és Kommunikációs osztály munkatársai, Adatvédelmi tisztviselő

3.2 Diák portál üzemeltetése

Az adatkezelés célja: A Vállalat a www.ontsdformaba.hu honlapon diák portált üzemeltet, melynek célja a Vállalat aktuális gyakornoki és gyakorlati helyeiről, valamint egyéb diákmunkáiról való információnyújtás 16 év feletti személyek részére. A diák portálon a jelentkezőnek lehetősége van feltölteni önéletrajzát, és a pályázattal kapcsolatos adatait. Az önéletrajz és a személyes adatok diák portálra történő feltöltéséhez a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok kategóriái:

 • név
 • lakcím
 • e-mail cím, telefonszám
 • eddigi / jelenlegi tanulmányok / végzettség / jogosítvány
 • munkatapasztalat
 • nyelvismeret
 • diákszövetkezeti tagság
 • a jelentkezéskor feltöltött önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, valamint az az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja, önkéntes hozzájárulás

 Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

Az adatok átadása adatfeldolgozónak: Colibree Design & Development Kft.1163 Budapest, Máté utca 2.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Társaság képviseletére jogosult személyek, Marketing és Kommunikációs osztály munkatársai, Adatvédelmi tisztviselő

3.3 Hírlevelek küldése

Az adatkezelés célja: A Vállalat a www.ontsdformaba.hu honlapján a felhasználó előzetesen hozzájárulhat, hogy a szolgáltató aktuális ajánlataival a regisztráció során megadott elérhetőségeken megkeresse. A Vállalat regisztráció hiányában reklámüzenetet nem küld, a regisztrált felhasználó elektronikus és levélpostai úton is leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Hírlevél regisztrációhoz a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok kategóriái:

 • név
 • email cím

Az adatkezelés jogalapja Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, valamint az az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja, önkéntes hozzájárulás

 Az adatkezelés időtartama: A hírlevél regisztráció során megadott hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatok átadása adatfeldolgozónak: Colibree Design & Development Kft.1163 Budapest, Máté utca 2.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Társaság képviseletére jogosult személyek, Marketing és Kommunikációs osztály munkatársai, Adatvédelmi tisztviselő

3.4 Ügyfelekkel történő kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: A Vállalat a www.ontsdformaba.hu honlapon lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Vállalat kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolati pont használatához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok kategóriái: Név / Cégnév / email cím / további önkéntesen megadott adat

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, valamint az az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja, önkéntes hozzájárulás

 Az adatkezelés időtartama: Az ügyfélkapcsolati ponton keresztül adott hozzájárulásának visszavonásáig. Üzenetküldő a személyes kapcsolatfelvételi pont használatakor adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

Az adatok átadása adatfeldolgozónak: Colibree Design & Development Kft.1163 Budapest, Máté utca 2.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Társaság képviseletére jogosult személyek, Marketing és Kommunikációs osztály munkatársai, Adatvédelmi tisztviselő

3.5 Apróhirdetési felület üzemeltetése munkavállalók részére

Az adatkezelés célja: A Vállalat a www.ontsdformaba.hu honlapon lehetőséget biztosít arra, hogy munkavállalói, regisztrációt követően zárt csoport keretén belül apróhirdetést helyezzenek el.

A Vállalat az apróhirdetésben szereplő termékekkel kapcsolatosan kizárólag kapcsolati pontként szolgál, a hirdetett termékek minőségével, mennyiségével és vételárával kapcsolatosan felelősséget nem vállal. A Vállalat felhívja munkavállalói figyelmét, hogy az apróhirdetési felületen kizárólag a jó erkölcsbe nem ütköző, a Vállalat hírnevét nem csorbító termékeket helyezhetnek el. A Vállalat kijelenti, hogy az apróhirdetési felületen értékesített termékek értékesítésével kapcsolatosan anyagi ellenszolgáltatásra nem tart igényt.

A kezelt adatok kategóriái:

 • név
 • felhasználó név
 • e-mail cím
 • törzsszám

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, valamint az az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja, önkéntes hozzájárulás

 Az adatkezelés időtartama: A regisztrációs ponton keresztül adott hozzájárulásának visszavonásáig. Üzenetküldő a regisztrációs pont használatakor adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

Az adatok átadása adatfeldolgozónak: Colibree Design & Development Kft.1163 Budapest, Máté utca 2.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Társaság képviseletére jogosult személyek, Marketing és Kommunikációs osztály munkatársai, Adatvédelmi tisztviselő

4. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését ill. zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:

 • ha kezelése jogellenes
 • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
 • az érintett kéri
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
 • ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Nemak Győr Kft, 9027 Győr, Ipari Park, Nyírfa sor
 • Győri Törvényszék: 9021 Győr, Szent István út 6.
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • Erős László adatvédelmi tisztviselő. E-mail: info@dreroslaszlo.hu Tel: +36 30 650-1718